Tag Archives: mụn

Mụn tái đi tái lại – nỗi đau đầu của các tín đồ làm đẹp!

𝐵𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎̆́𝑐 𝑚𝑎̆́𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝑠𝑎𝑜 𝑑𝑎 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑢̀ đ𝑎̃ 𝑠𝑘𝑖𝑛𝑐𝑎𝑟𝑒 đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉ đ𝑢́𝑛𝑔 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑚𝑢̣𝑛 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑢̛́ 𝑛𝑜̂̉𝑖 đ𝑖 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑙𝑎̣𝑖?